Mẫu biên bản lấy mẫu vật liệu

CÔNG TY CỔ PHẦN …

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN … ———————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào cai, ngày … tháng …năm …

MÃ SỐ:………..

BIÊN BẢN LẤY MẪU VẬT LIỆU

Công trình: Thủy điện Hạng mục:  …………………………………….. Vị trí:………………………………………………. Đơn vị thi công:…………………………….. I. Thành phần:
  1. Chủ đầu tư:
Ông:………………………………………………; Chức vụ……………….
  1. Tư vấn giám sát:
Ông:………………………………………………; Chức vụ………………..
  1. Đơn vị thí nghiệm:
Ông:………………………………………………; Chức vụ………………..
  1. Tổng thầu:
Ông:………………………………………………; Chức vụ………………..
  1. Đơn vị thi công:
Ông:………………………………………………; Chức vụ……………….. II. Nội dung:
  • Vào lúc ……… giờ ………. ngày …….. tháng ……. năm 200…., các bên cùng nhau lấy mẫu ………………………………….. thuộc hạng mục công trình …………………….. với:
  1. Số lượng mẫu:…………………………………………………………..
  2. Ký hiệu mẫu:……………………………………………………………
  3. Kích thước mẫu:………………………………………………………..
  4. Vị trí lấy mẫu:…………………………………………………………..
III. Kết luận: Yêu cầu nhà thầu bảo dưỡng theo qui định, khi thí nghiệm phải có sự kiểm tra và chứng kiến của đại diện tư vấn giám sát.

Các thành phần tham gia: (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

CHỦ ĐẦU TƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM TỔNG THẦU THI CÔNG

ĐƠN VỊ THI CÔNG

Tải biên bản lấy mẫu vật liệu. Tải về