Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN …

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN … ———————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào cai, ngày … tháng …năm …

MÃ SỐ:…………………

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: Thủy điện Nậm Lúc Hạng mục:………………………………………………………………………… Vị trí:………………………………………………………………………………. Nhà thầu thi công:………………………………………………………………. 1.  Đối tượng nghiệm thu:…………………………………………………… 2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a) Tư vấn giám sát : Ông: ………………………………….. Chức vụ…………………………………. b) Tổng thầu thi công. Ông: ………………………………….. Chức vụ…………………………………. c) Đơn vị thi công. Ông: ………………………………….. Chức vụ…………………………………. 3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu:      …….………..ngày……..tháng………năm……… Kết thúc:    ..……………ngày……..tháng………năm……… Tại …………………………………………………………………………………. 4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện: 4.1) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu. a) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Chủ đầu tư phê duyệt để thi công và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận và bản vẽ hoàn công công việc được nghiệm thu; b) Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: – Theo Điều kiện kỹ thuật xây dựng do ……………………… lập …………. c) Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng; d) Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng; e) Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu; f) Hoàn công đối tượng nghiệm thu do nhà thầu lập. g, Phiếu yêu cầu nghiệm thu ……………………………. 4.2) Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật, đối chiếu với điều kiện kỹ thuật thi công của công trình): Kiểm tra tại hiện trường.
TT Nội dung kiểm tra Bản vẽ thi công Phương pháp kiểm tra Kết quả đạt yêu cầu
Đạt      Không đạt
4.3) Các ý kiến khác (nếu có). 4.4) Nhận xét của người giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư về công tác nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng của Nhà thầu thi công hoặc của Tổng thầu đối với nhà thầu phụ. 5. Kết luận: – Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo. ………………………………………………………………………………………. – Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có. ……………………………………………………………………………………….

TƯ VẤN GIÁM SÁT

 (Ghi rõ họ tên, chức vụ)

TỔNG THẦU THI CÔNG

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)
     

ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)
Tải biên bản này: Tải về

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.