Mẫu phiếu yêu cầu nghiệm thu

TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG

————-***—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

…….., ngày………tháng ………năm……..


PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU

Kính gửi/: –  TƯ VẤN GIÁM SÁT

– ……………………………………………………………………………..

–  ……………………………………………………………………………..

Theo điều kiện kỹ thuật và hợp đồng, Chúng tôi đề nghị Quý cơ quan cử cán bộ kỹ thuật tham gia nghiệm thu chất lượng kỹ thuật công việc theo mục sau:

Tên công việc nghiệm thu: ……………………………………………………………

Vị trí:……………………………………………………………………………………………..

Thời gian:………………………………………………………………………………………

Đơn vị thi công

(ký tên)

Ý KIẾN GIẢI QUYẾT CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT VÀ CHỦ ĐẦU TƯ :

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường và phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu

– Chủ đầu tư và TVGS chấp thuận tổ chức nghiệm thu theo yêu cầu

– Chủ đầu tư và TVGS không chấp thuận tổ chức nghiệm thu theo yêu cầu

* Lý do không chấp thuận: ……………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT CHỦ ĐẦU TƯ

Tải về mẫu phiếu yêu cầu nghiệm thu

Tải về