biên bản

Mẫu biên bản thống nhất trong thi công xây dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN --------------------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập…