mẫu biên bản xây dựng

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN ... BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ... --------------------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM…

Mẫu biên bản lấy mẫu vật liệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ... BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ... --------------------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM…

Mẫu phiếu yêu cầu nghiệm thu

TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG -------------***--------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do –…

Mẫu biên bản thống nhất trong thi công xây dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN --------------------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập…